Save to shopping list
Create a new shopping list
Safe shopping
Idosell security badge

Regulamin

Regulamin

I.DEFINICJE

II.POSTANOWIENIA OGÓLNE I KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

III.INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W TYM WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM

IV.REJESTRACJA

V.ZAMAWIANIE TOWARÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM

VI.BONY, RABATY, PROMOCJE, PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

VII.PŁATNOŚCI

VIII.DOSTAWA

IX.SPRZEDAŻ KOMISOWA/OUTLET

X.RĘKOJMIA/REKLAMACJE

XI.ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

XII.USŁUGI NIEODPŁATNE

XIII.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

XIV.ROZWIĄZANIE UMOWY (NIE DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY)

XV.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, prowadzenia sprzedaży i świadczenia nieodpłatnych usług przez firmę DESIGN U Katarzyna Rychlewska z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.kateandkate.pl.

  

I.DEFINICJE

 1. Dzień roboczy - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
 2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę towaru określonego w Zamówieniu.
 3. Dostawca - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie  Dostawy towarów.
 4. Hasło - oznacza ciąg znaków wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, zabezpieczających dostęp do Konta Klienta.
 5. Klient - oznacza podmiot, zawierający zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa, umowę sprzedaży lub korzystający z nieodpłatnych usług świadczonych przez Sklep Internetowy.
 6. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.
 7. Komis – oznacza działalność Sklepu Internetowego polegającą na pośrednictwie w sprzedaży Towarów używanych.
 8. Komisant - oznacza Sklep Internetowy prowadzący Komis.
 9. Komitent  –oznacza  osobę zlecającą komisantowi sprzedaż towaru.
 10. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.  
 11. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
 12. Rejestracja - oznacza czynność  dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 13. Sprzedawca - oznacza Katarzynę Rychlewską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą DESIGN U Katarzyna Rychlewska z siedzibą w Warszawie (00-684), ul. Wspólna 50A/20, NIP: 5241726758, REGON: 492889736, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju; e-mail: krychlewska@kateandkate.pl, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
 14. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.kateandkate.pl.
 15. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 16. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

II.POSTANOWIENIA OGÓLNE I KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.kateandkate.pl
 2. Regulamin został wydany na podstawie artykułu 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulaminu nie stosuje się do sprzedaży towarów dokonywanej w inny sposób niż za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 3. Każdy Klient zobowiązany jest do uprzedniego zapoznania się z Regulaminem i jego przestrzegania od momentu rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego.
 4. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów Sklepu Internetowego na stronie www.kateandkate.pl w zakładce Regulamin.
 5. Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta. Klient korzystający ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest do:
  1. korzystania ze Sklepu Internetowego  w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla administratora Sklepu  Internetowego.
  2. respektowania praw własności intelektualnej, dotyczących majątkowych prawa autorskich, praw własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony   Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu w szczególności poprzez korzystanie z treści zamieszczonych na stronach Sklepu Internetowego jedynie do użytku własnego, określonego w Regulaminie.
  3. nie naruszania dóbr osobistych i innych praw osób trzecich;
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze  bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 7. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną  może się wiązać  z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 8. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

III.INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W TYM WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM

 1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to:
  1. dostęp do Internetu oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.
  2. przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11,Chrome 39 , FireFox 34, Opera 26, Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”.
  3. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
 3. Sprzedawca używa plików"cookies", aby zapewnić poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

IV.REJESTRACJA

 1. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 2. W celu  dokonania Rejestracji, Klient wypełnia formularz rejestracyjny na Stronie Internetowej Sklepu i dostarcza  go Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym
 3. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych nie jest konieczne do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usługi Prowadzenie Konta Klienta.
 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych  może być w każdej chwili cofnięta przez Klienta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia drogą elektroniczną.
 7. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient jest zobowiązany do dokonania bezpłatnej Rejestracji.
 8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje potwierdzenie rejestracji na adres mailowy podany w formularzu.
 9. Z chwilą otrzymania potwierdzenia zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Równocześnie Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
 10. Z programu lojalnościowego i promocji przeznaczonych dla właścicieli Konta Klienta, mogą korzystać wyłącznie Klienci, którzy dokonali Rejestracji, posiadają aktywne konto Klienta i dokonali co najmniej jeden raz zakupów w Sklepie Internetowym, oraz zostali zawiadomieni o nich drogą mailową.

V.ZAMAWIANIE TOWARÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym drogą elektroniczną, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 5. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu w godzinach i dniach wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu.
 6. Klient składający zamówienie w Sklepie Internetowym  kompletuje zamówienie wybierając polecenie "DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, Klient składa zamówienie, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „KUPUJĘ”.
 7. Przed wysyłaniem zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany na stronie Sklepu Internetowego łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 8. Klient może złożyć zamówienie telefonicznie, pod numerem telefonu podanym na Stronie Internetowej Sklepu. W tym celu podaje Sprzedawcy nazwę oraz ilość Towaru, który chce zamówić. Po skompletowaniu całości zamówienia Klient określa sposób i adres Dostawy, formę płatności, oraz adres poczty elektronicznej w celu potwierdzenia zamówienia.
 9. Każdorazowo podczas składania przez Klienta zamówienia przez telefon Sprzedawca informuje Klienta o cenie łącznej wybranych Towarów oraz koszcie wybranego sposobu Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie Klient jest zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży.
 10. Po zawarciu transakcji Klient otrzymuje drogą mailową potwierdzenie warunków Umowy sprzedaży zawierające w szczególności: nazwę i ilość Towaru będącego przedmiotem transakcji, jego cenę, koszt Dostawy i informację o wszelkich innych kosztach jakie Klient zobowiązany jest ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 11. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu podając w szczególności: nazwę, kolor i ilość zamawianego Towaru oraz swoje dane teleadresowe.
 12. Klient otrzymuje wiadomość zwrotną, potwierdzającą  warunki Umowy sprzedaży w szczególności: nazwę i ilość Towaru, jego cenę, koszt Dostawy i informację o wszelkich innych kosztach jakie Klient zobowiązany jest ponieść w związku z Umową sprzedaży, w szczególności obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie podanych przez Sprzedawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie drogą elektroniczną, określając wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy.
 13. Klient ma możliwość złożenia zamówienia indywidualnego, w którym Towar zostanie wykonany według jego specyfikacji. Klient może nadać Towarowi cechy indywidualne określając jego właściwości, w szczególności: rodzaj, formę, kolor, materiał oraz wzór Towaru lub nadając mu cechy ściśle związane z jego osobą.
 14. Po skompletowaniu wstępnego zamówienia Klient zwraca się do Sprzedawcy  o wycenę i bezpłatny projekt zamówionego Towaru, przesyłając wiadomość elektroniczną na podany przez Sprzedawcę adres e-mail.
 15. Po otrzymaniu wstępnego zamówienia, Sprzedawca przesyła do Klienta projekt Towaru w formie pliku graficznego, za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając możliwe formy płatności oraz Dostawy.
 16. Klient może zaakceptować przesłany projekt lub go odrzucić wysyłając e-mail do Sprzedawcy, ze wskazaniem wybrany sposób Dostawy oraz formę płatności. Klient składa w ten sposób zamówienie.
 17. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 18. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

VI.RABATY, PROMOCJE, PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

 1. Sklep prowadzi program lojalnościowy dla aktywnych klientów, przyznając punkty lojalnościowe po realizacji każdego opłaconego zamówienia.
 2. Punkty lojalnościowe przyznawane są i wymieniane na rabaty kwotowe wg informacji zawartych na stronie w zakładce. POZYSKIWANIE I WYMIANA PUNKTÓW. Rabaty te można wykorzystać jedynie w przypadku produktów nieobjętych innymi rabatami ani promocjami, w co wlicza się outlet. Rabaty z programu lojalnościowego nie łączą się. Przy jednorazowym zakupie Klient może wykorzystać tylko jeden rabat kwotowy wynikający z punktów lojalnościowych.
 3. Sklep przyznaje aktywnym klientom bony urodzinowe, które mogę być realizowane wyłącznie przez klientów, którzy już dokonywali zakupów w sklepie internetowym (aktywny klient). Bony nie mogę być przekazane osobom trzecim i należą wyłącznie do klienta, który otrzymał maila z kodem. Możliwość realizacji bonu jest ograniczona czasowo.
 4. Sklep może przyznawać klientom bony rabatowe i udzielać promocji na wybrane produkty w wybranym czasie, które również można wykorzystać jedynie w przypadku produktów nieobjętych innymi rabatami ani promocjami, w co wlicza się outlet.

VII.PŁATNOŚCI

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają kosztów Dostawy oraz wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  2. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU
  3. przelew bankowy oraz płatność kartą poprzez zewnętrzny system płatności PayPal
  4. gotówką (za pobraniem) do rąk Dostawcy.
  5. gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym – płatność w siedzibie Sprzedawcy.
  6. system płatności ratalnych "ratyPayU"
 3. Realizacja zamówienia rozpocznie się :
  1. w przypadku opłaty przelewem bankowym, po wpłynięciu zapłaty na rachunek Sprzedawcy i wysłaniu do Klienta potwierdzenia otrzymania przelewu.
  2. w przypadku opłaty przy pomocy zewnętrznego systemu płatności Pay U lub PayPal po otrzymaniu płatności za zamówiony Towar i wysłaniu do Klienta potwierdzenia otrzymania przelewu.
  3. niezwłocznie po wysłaniu do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty u Dostawcy w trakcie Dostawy.
  4. niezwłocznie po wysłaniu do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Klient dokonuje płatności w siedzibie sprzedawcy przed odbiorem Towaru.
 4. Informacja o terminie w jakim Klient jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie znajduje się na Stronie Internetowej Sklepu.
 5. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w podanym terminie, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego

VIII.DOSTAWA

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 2. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
 3. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem”.
 4. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 5. W dniu wysłania Towaru do Klienta, przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 6. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 7. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w siedzibie Sprzedawcy w Dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru mailowo lub telefonicznie.
 8. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT na dostarczane Towary.
 9. Jeśli zamówiony towar wysyłany jest do adresata innego niż Klient ( zamówienie okazjonalne, na prezent), Klient może zrezygnować z dołączania paragonu lub faktury VAT do przesyłki, o czym poinformuje Sklep Internetowy w uwagach do zamówienia. W tym przypadku paragon przechowywany jest w archiwum Sprzedawcy lub wysyłany jest na prośbę Klienta bezpośrednio do niego.
 10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny.
 11. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

IX.SPRZEDAŻ KOMISOWA/OUTLET

 1. Komisant oświadcza, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi  sprzedaż towarów w formie obrotu wtórnego – Komisu.
 2. Do Komisu może być wstawiona wyłącznie biżuteria zakupiona w Sklepie internetowym lub Butiku Kate&Kate.
 3. Komitent  zobowiązany jest do przekazania towarów wolnych od wszelkich wad fizycznych i prawnych. Jeśli wady fizyczne występują w wyniku użytkowania muszą być zgłoszone i informacja taka musi być zawarta w umowie komisu.
 4. Komis nie ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne bądź prawne sprzedawanego Towaru w ramach Komisu.
 5. Wszystkie Wady fizyczne zgłoszone przez Komitenta zostają umieszczone w opisie Towaru na stronie Sklepu Internetowego i nie podlegają  procedurze Reklamacji i Rękojmi.
 6. Wszystkie Towary pozostawione w komis są specjalnie oznaczone na stronie internetowej Sklepu.
 7. Komitent oświadcza, że rzeczy pozostawione w komis są używane i stanowią jego własność i nie są obciążone prawami osób trzecich.
 8. Towar wyceniany jest w porozumieniu Komisu z Komitentem.
 9. Komitent ponosi bezzwrotny koszt 50zł brutto za wstawienie Towaru do Komisu
 10. Towar Przyjmowany jest do Komisu maksymalnie na okres 12 miesięcy. 
 11. Towar zostanie wstawiony do Komisu w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy na odległość i opłacenia kosztu komisu.
 12. W czasie obowiązywania umowy o przyjęciu Towaru w Komis, Towar może być wstawiony przez Komisanta do Wypożyczalni.
 13. Komitent nie rości sobie praw do prowizji związanej wypożyczaniem biżuterii.
 14. Sprzedaż komisowa odbywa się za pośrednictwem strony internetowej oraz Butiku stacjonarnego.
 15. Sprzedaż komisowa w Sklepie Internetowym odbywa się na zasadach sprzedaży określonych w Regulaminie.

X.RĘKOJMIA/REKLAMACJE

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi.
 3. Jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną Klient może:
  1. naprawy towaru lub wymiany na nowy
  2. Sprzedawca może odmówić uznania żądania Klienta jeśli usunięcie wady Towaru lub wymiana na egzemplarz bez wad jest niemożliwa lub nadmiernie kosztowna w porównaniu z drugim możliwym żądaniem.
 4. Jeśli Towar ma istotną wadę fizyczną lub prawną Klient może
  1. wystąpić o obniżenie ceny o kwotę odpowiadającą ubytkowi wartości Towaru, ze względu na tę wadę albo odstąpienie od Umowy sprzedaży. Sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie, np. wymianę Towaru na wolny od wad lub usunięcie wady.
  2. Sprzedawca musi uznać żądanie Klienta dotyczące obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy sprzedaży, jeśli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad w rozsądnym terminie.
 5. Klient, który reklamuje Towar z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Towar na adres Sprzedawcy. Koszty dostarczenia Towaru pokrywa Sprzedawca.
 6. Klient ma możliwość zamówienia firmy kurierskiej za pośrednictwem Sprzedawcy, która na koszt Sprzedawcy, w dogodnym dla Klienta terminie, odbierze reklamowany Towar celem dostarczenia do Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 8. Jeżeli Towar był już naprawiany lub wymieniany, a reklamacja odbywa się kolejny raz, lub jeżeli nie udało nam się naprawić/wymienić Towaru w ustalonym terminie, Klient może zażądać naprawy Towaru, wymiany na nowy, obniżenia jego ceny lub odstąpienia od umowy. Sprzedawca ma obowiązek uznać żądanie Klienta o obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy.
 9. Jeśli uszkodzenie towaru powstało z winy klienta w wyniku uszkodzenia mechanicznego lub normalnego zużycia, reklamacja może nie zostać uznana, ale Sprzedawca zaproponuje odpłatną naprawę produktu w ramach swoich możliwości.
 10. Towary oferowany przez Sprzedawcę produkowany jest z metali dopuszczonych przez organy ustawodawcze do produkcji biżuterii (nie zawierają niklu). Jednak nie są to metale hipoalergiczne. U osób z alergią na metale nieszlachetne może wystąpić reakcja alergiczna. W takim przypadku proponujemy odpłatną galwanizację (pokrywanie złotem lub srebrem), dzięki której kontakt skóry z metalem nieszlachetnym zostaje ograniczony.
 11. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
 12. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej poprzez odpowiedni dział w Koncie Klienta, przesłać na adres krychlewska@kateandkate.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Reklamacja powinna zawierać opis zaistniałego problemu.

XI.ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili dostarczenie Towaru Klientowi.
 3. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone poprzez odpowiedni dział w Koncie Klienta, pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy, na formularzu którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 6. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. Sprzedawca ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 10. W wypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca może pokryć bezpośrednie  koszty zwrotu towaru, tylko jeśli tak ustalono wcześniej, a Klient skorzystał z wybranego przez Sprzedawcę sposobu dostarczenia towaru. W innych przypadkach bezpośrednie koszty zwrotu Towaru pokrywa Klient.
 11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 13. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta.
 14. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz  wyprodukowana według  specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

XII.USŁUGI NIEODPŁATNE

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne takie jak:
  1. Formularz kontaktowy; 
  2. Newsletter;
  3. Poleć znajomemu;
  4. Prowadzenie Konta Klienta
 2. Usługi te świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Usługa Zadaj pytanie polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
 5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Zadaj pytanie, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
 6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który zaznaczy pole subskrypcji i /lub wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, do formularza rejestracyjnego,zamieszczonego na Stronie Sklepu Internetowego.
 7. Z chwilą wysłania do klienta na ten adres potwierdzenia otrzymania zgłoszenia, zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 8. Usługa Newsletter polega na cyklicznym przesyłaniu przez Sprzedawcę wiadomości elektronicznych zawierających informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 9. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 10. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
 11. Usługa nieodpłatna Poleć znajomemu polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę Klientom wysłanie wiadomości elektronicznej dotyczącej wybranego przez nich Towaru.
 12. Klient przed wysłaniem wiadomości określa Towar mający być przedmiotem polecenia, a następnie poprzez funkcję "Poleć znajomemu" wypełnia formularz podając swój adres e-mail oraz adres e-mail osoby znajomej, której chce polecić wybrany Towar.
 13. Klient nie może wykorzystywać przedmiotowej usługi w innym celu niż polecenie wybranego Towaru.
 14. Klient nie otrzymuje wynagrodzenia lub innego typu korzyści za korzystanie z przedmiotowej usługi.
 15. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Poleć znajomemu, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania poleceń wybranych produktów znajomym Klienta.
 16. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych
 17. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy.Konto zostanie usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 18. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa, w szczególności przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi.
 19. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych.
 20. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

XIII.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie, wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
 5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta.
 7. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych  okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 8. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 9. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.
 10. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU lub PayPal, jego dane osobowe są przekazywane do tych systemów w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności.

XIV.ROZWIĄZANIE UMOWY (NIE DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY)

 1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej
 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

XV.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 2. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 3. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu
 4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
 5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 6. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 7. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 9. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 10. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu.
 11. Sprzedawca poinformuje Klienta o zmianach na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu poprzez wysłanie e-maila zawierającego odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu.
 12. Jeśli Klient nie  akceptuje nowej treści Regulaminu powinien niezwłocznie zawiadomić o o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 października 2018 r.

pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel